Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Παράταση υποβολής προσφορών:
Έως Δευτέρα 24 Αυγούστου 13.00.

Διευκρινήσεις:
1) Η μικρότερη (minimum) μηνιαία κίνηση είναι της τάξεως του 1PB (petabyte) / month.
2) Σχετικά με τις παρακάτω προδιαγραφές του διαγωνισμού, μπορούν να γίνουν προαιρετικές εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταθέσει εναλλακτική λεπτομερής πρόταση τεχνικής υλοποίησης, με παράδειγμα αναπαραγωγής ενός video και τους χρόνους απόκρισης. Οι προδιαγραφές που θα γίνουν προαιρετικές είναι:
Παράγραφος 4.2.2
Το Δ.Δ.Π. να έχει με δημοσιευμένα στοιχεία τουλάχιστον 200.000 διακομιστές ( servers ) παγκοσμίως σε τουλάχιστον 130 χώρες με σκοπό τη διασφάλιση της επαρκής χωρητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο .
Παράγραφος 4.2.7
Το Δ.Δ.Π. να έχει παρουσία με διακομιστές (servers) σε τουλάχιστον 70% του συνόλου των ελληνικών ISPs.

Κατεβάστε την Πρόσκληση.
Κατεβάστε τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.