Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ, ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), (CPV: 92111250-9), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με χρήση του εξοπλισμού της ΕΡΤ Α.Ε, ήτοι εξακοσίων εξήντα εννέα οκτάωρων βαρδιών (669), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για χρονικό διάστημα εκατόν εξήντα επτά (167) ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα επαύξησης του αριθμού των βαρδιών και αντίστοιχης παράτασης της ισχύος της σύμβασης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης
τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.950,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019.

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Πίνακας οικονομικής προσφοράς
ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες μοντάζ στις εγκαταστάσεις της αναδόχου