Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια 180 REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ (CPV 30214000-2), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.760,00 € πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού