Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Συστήματος ασφαλούς πλοήγησης στο Ιντερνέτ, δηλαδή η χρήση μηχανισμών και υπηρεσιών για την προστασία των δεδομένων των χρηστών της εταιρείας, οπουδήποτε και εάν εκείνοι βρίσκονται κατά τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών θα είναι εφικτή και δεδομένη από οποιαδήποτε πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος αλλά και υλικού υπολογιστικού συστήματος.

To χρονικό διάστημα ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €40.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για τα έτη 2020, 2021.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη
Κατεβάστε τον Πίνακα Συμμόρφωσης
Κατεβάστε τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ