Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τεσσάρων (4) τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3-ERT SPORTS) και όσων τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας ή/και περιφερειακής εμβέλειας καταγράφονται στη μέτρηση καθώς και καταγραφής της τηλεοπτικής συμπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά έτος, ανέρχεται στο ποσό των 486.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Συνολικά για τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 972.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : CPV:72211000-7.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε το διαγωνισμό.