Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), (CPV: 92111250-9), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με χρήση του εξοπλισμού της ΕΡΤ Α.Ε, ήτοι η προμήθεια εξακοσίων εξήντα εννέα (669) οκτάωρων βαρδιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β – «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσας, για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα επαύξησης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.950,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή pdf
Κατεβάστε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ