Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών πρόσκτησης και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε βάσει της κείμενης νομοθεσίας (κωδικός CPV:71700000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση οτυ έργου ανέρχεται στα 3.710.800,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 22:00.

Δείτε και κατεβάστε σε pdf
Διακήρυξη Υπηρεσιών Πρόσκτησης και Αδειοδότησης Κατασκευών Κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε.

Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών Πρόσκτησης και Αδειοδότησης Κατασκευών Κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε.