Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής, της ροής προγράμματος και των διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται από όλα τα μέσα της ΕΡΤ Α.Ε, από ιδιωτικά
ραδιοτηλεοπτικά μέσα καθώς και στο διαδίκτυο, σε ημερήσια και μηνιαία βάση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48481000-3.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €147.141,77 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη Υπηρεσιών Καταγραφής της Διαφημιστικής Δαπάνης της ΕΡΤ Α.Ε..

Κατεβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών Καταγραφής της Διαφημιστικής Δαπάνης της ΕΡΤ Α.Ε..