Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 181162) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ», με προϋπολογισμό 200.702,48 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 161.856,84 ευρώ + 38.845.64 ευρώ Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξη (pdf)

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία