Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 203147) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», με προϋπολογισμό 176.065,59 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 141.988,38 ευρώ + 34.077,21 ευρώ Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Νέα Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 4 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μμ.  (Δείτε την απόφαση παρατασης)

Δείτε και κατεβάστε τα εξής έγγραφα:

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)
Τιμολόγιο δημοπράτησης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης
Τεχνική περιγραφή
Σχέδιο ασφάλειας και υγείας
Υποπίνακας ισογείου ups Υμηττού
Πίνακας εισόδου εξόδου ups Υμηττού
1ου ορόφου κάτοψη Υμηττού