Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια υπηρεσιών Διαφήμισης και Marketing. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί η συμβατική αξία (CPV 79340000-9), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β – «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – 1
ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ (doc)
Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (doc)