Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ στην Αττική ( Ραδιομέγαρο, Κατεχάκη, Κ.Ε Ιλίου), σε 24ωρη βάση, από προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα αποτελείται από είκοσι δύο (22) άτομα ημερησίως με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ ΑΕ για παροχή επιπλέον υπηρεσιών φύλαξης λόγω εκτάκτων γεγονότων ανά έτος δεσμευτικά για τον ανάδοχο.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.172.490,16 € συμπεριλαμβανομένου ποσού έως 45.000,00€ ανά έτος για επιπλέον παροχή υπηρεσιών για έκτακτα γεγονότα, πλέον ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 945.556 ΦΠΑ : 226.933,58).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Διακήρυξη διαγωνισμού