Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

H ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ επί της Λ. Μεσογείων 432.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :45112712-9.4
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 74.400,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. ( Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 162974)

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών : 14/07/2022 και ώρα 14:00μμ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών : 15/07/2022 και ώρα 12:00 μμ

Κατεβάστε την προκήρυξη σε μορφή PDF.