Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ