Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΤ Α.Ε

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών ευρυζωνικής διασύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε στην Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72411000-4.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €372.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.000,00-ΦΠΑ : € 72.000,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσηςποιότητας –τιμή

Κατεβάστε σε μορφή pdf τα:
Διακήρυξη Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Διασύνδεσης Εγκαταστάσεων ΕΡΤ Α.Ε.
Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Διασύνδεσης Εγκαταστάσεων ΕΡΤ Α.Ε.