Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, (CPV:48730000-4).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.07.2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ -1ος όροφος –Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων & Διαγωνισμών, Γραφείο Γ9).

Δείτε και κατεβάστε
τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την προμήθεια Υπηρεσιών Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.
σε pdf

τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Υπηρεσίες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
σε word

τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Υπηρεσίες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
σε word

τo ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Ε.Σ – Υπηρεσίες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
σε xml