Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Δομικών & Η/Μ Έργων, του Τομέα Τεχνολογίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δομικών & Η/Μ Έργων περιλαμβάνονται: οι μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές και συντηρήσεις δομικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων σε όλους τους Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Εκπομπής & τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Ειδικότερα, το αντικείμενο της Διεύθυνσης Δομικών & Η/Μ Έργων είναι:

  • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπανών.
  • Η παρακολούθηση των αναγκών σε Η/Μ, Δομικά, οδικά και τοπογραφικά έργα
  • Η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης μελετών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, η μέριμνα για την έγκρισή τους και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των υπό κατασκευή έργων.
  • Η μέριμνα για τη δημοπράτηση και η επίβλεψη των εκτελούμενων έργων.
  • Η μελέτη και η εισήγηση επί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας (τροποποιήσεις, υπερβάσεις κ.λπ.), η παρακολούθηση έκδοσης των τελικών σχεδίων και η τήρηση μητρώου εκτελουμένων έργων.
  • Η οργάνωση της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε., η μέριμνα για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εργαλείων συντήρησης, η εκτέλεση ή η εποπτεία εκτέλεσης των συντηρήσεων και κάθε είδους μικρών εργασιών με τα συνεργεία της ΕΡΤ Α.Ε.
  • Η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των Η/Μ και Η/Π έργων και εγκαταστάσεων.
  • Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών, δημοπράτηση και παρακολούθηση υλοποίησης έργων που αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε., και να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή οδηγιών εξοικονόμησης ενέργειας της πολιτείας.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Κυριακή 07 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας διαθέτετε τα δεδομένα σας στην ΕΡΤ προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως και έναν μήνα μετά την απόφαση ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα διαγραφούν όλα εκτός από τα δεδομένα των επιτυχόντων στη διαδικασία επιλογής προκειμένου να εκτελεστεί η Σύμβαση Ανάθεσης.