Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΡΤ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις:

1. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η κατάρτιση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

2. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Προμηθειών & Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών & Διαχείρισης, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η διαχείριση συμβάσεων προγράμματος και η εκκαθάριση πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

3. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής, περιλαμβάνονται ιδίως: Ο σχεδιασμός, η εισήγηση, η οργάνωση και η υλοποίηση εσωτερικών παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου για τα γραμμικά και μη γραμμικά (on demand) μέσα της ΕΡΤ Α.Ε., εξαιρουμένης της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3. Επίσης, η μέριμνα για την οργάνωση και υλοποίηση μεικτών παραγωγών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεταγλωττισμού και γλωσσικής υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

4. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤWorld, καθώς και ραδιοφωνικού προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας (ΕΡΑ5). Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

5. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Ραδιοφωνικών Σταθμών, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ραδιοφωνικών Σταθμών, περιλαμβάνονται ιδίως: Η παραγωγή και εκμετάλλευση προγραμμάτων ηχητικού περιεχομένου και ειδικότερα ενημερωτικών, μουσικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών, για όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ, εξαιρουμένων των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων. Επίσης, η εποπτεία, ως προς τα μουσικά προγράμματα και τις (μη ενημερωτικές) πολιτιστικές εκπομπές, όλων των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΑ, (Α΄ Πρόγραμμα, ΕΡΑ Σπορ, Φωνή της Ελλάδας και Περιφερειακοί Σταθμοί). Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

6. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή, προβολή και διάδοση της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας περιλαμβανομένης και της φωνητικής μουσικής, καθώς επίσης και η οργάνωση συναυλιών εντός και εκτός Ελλάδας. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

7. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Ψηφιακών Μέσων, της Γενικής Διεύθυνσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ψηφιακών Μέσων, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την επιμέλεια της εικαστικής (UI) και λειτουργικής (UX) παρουσίας όλων των ψηφιακών μέσων της Εταιρίας, καθώς και η προβολή και η προώθηση του συνόλου του περιεχομένου της Εταιρίας, από τα ψηφιακά μέσα και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

8. Μία θέση (1) Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Marketing, της Γενικής Διεύθυνσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Marketing, περιλαμβάνονται ιδίως: Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικής marketing, για την προώθηση των Μέσων και του περιεχομένου όλων των Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Οι ως άνω θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία τους θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Μαίου 2020, ημέρα Κυριακή.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνemail ση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά (2106075992, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας διαθέτετε τα δεδομένα σας στην ΕΡΤ προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως και έναν μήνα μετά την απόφαση ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα διαγραφούν όλα εκτός από τα δεδομένα των επιτυχόντων στη διαδικασία επιλογής προκειμένου να εκτελεστεί η Σύμβαση Ανάθεσης.