Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 149
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12-2017

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν
ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου,
ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής και
ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν, επίσης,
ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας,
ο κ. Σπύρος Κρίμπαλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγράμματος,
ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : Τροποποίηση Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος.

Δείτε τον κανονισμό σε μορφή pdf