Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών, ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV

12:41 μμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε.,κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών,ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV διαφορετικών ποσοτήτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κατεβάστε την προκήρυξη