Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κεραίες τύπου Panel UHF/TV

12:03 μμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια κεραιών τύπου Panel UHF/TV με στηρίγματα (τεμ.60). προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατεβάστε την προκήρυξη