Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάδοση σήματος της ΕΡΤ Α.Ε. στον Καναδά – Requests for proposals for awarding ERT S.A. signal in Canada

4:16 μμ | 1 έτος πριν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προγράμματος της με τίτλο «ERTWorld» και των πέντε ραδιοφωνικών προγραμμάτων της (Φωνή της Ελλάδας, Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και ΕΡΑ Σπορ) από Πάροχο Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων μέσω δορυφορικών, καλωδιακών και IPTV συνδρομητικών δικτύων (συνδρομητικές πλατφόρμες) στην γεωγραφική περιοχή του Καναδά, για 3 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 17:00.

Βρείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΝΑΔΑΣ

___________________________________________________

REQUEST FOR PROPOSALS

FOR THE AWARDING OF THE INTERNATIONAL TELEVISION AND RADIO PROGRAM “ERTWORLD” BROADCASTING RIGHTS IN THE REGION OF CANADA

The Greek public broadcaster ERT SA intends to award a contract for the exclusive broadcasting rights of its international television program “ERTWorld” and five radio programs (Voice of Greece, First, Second, Third Program and ERA-Sports), via satellite, cable and IPTV subscriber networks (subscription platforms) to a media service provider, for the region of Canada, for three consecutive years. The closing date for the submission of proposals is Thursday October 27, 2016, 17:00 EEST.

The full invitation text in English is available here:

REQUEST_CANADA

This is a translation in english of the original document in greek. In case of discrepancies between the two documents, greek text prevails.

_______________________________________________________________

SOMMAIRE D’APPEL D’OFFRES

La Radiotélévision Hellénique SA (ERT S.A.) a l’intention de conclure un contrat relatif à la concession des droits exclusifs de diffusion et d’exploitation de la chaine intitulée «ERTWorld» et de ses cinq stations de radio (Voix de la Grèce, Premier, Deuxième, Troisième Programme et ERA Sport) par un prestataire des services audiovisuels et de media par satellite, réseaux cablés d’abonnés IPTV (plateformes d’abonnement) dans la zone géographique du Canada, pendant trois ans à compter de la signature du contrat de concession. ERT invite toutes les parties intéressées à soumettre leur offre. La date limite de soumission des appels d’offres expire le jeudi 27 Octobre, 2016, 17:00 EEST.

Le texte entier de l’appel d’offres en français est affiché ici:

DEMANDE_CANADA

Ceci est une traduction en français du texte original en grec. En cas de divergence entre les deux documents, le texte grec prévaut.