Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και ενός εξυπηρετητή.

3:53 μμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης με CPV:30233100-2 και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server Std 2012 R2 με CPV:48820000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.