Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών .

3:47 μμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών (τεμ.3) και δορυφορικών αποκωδικοποιητών (τεμ.3) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.