Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.

4:38 μμ | 1 έτος πριν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και δη της παρ. 5 του άρθρου 15 αυτού,
2. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΟ6465Θ1Ε-ΗΟΧ), ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού,
3. Την υπ’ αριθ. 1389/26.05.2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 374/26.05.2015),
4. Την υπ” αριθ. 212/27.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (αρ. πρακτικού 62/27.05.2015) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ανάθεση εξουσίας εκπροσωπήσεως της εταιρίας» (ΑΔΑ: 77ΟΘ465Θ1Ε-Ω98),
5. Την υπ’ αριθ. 989/11.02.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 84, θέμα 9ο) «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την παραγωγή ή επεξεργασία ή παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος»,
6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./144/21000 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 30-6-2017, ήτοι έως τη λήξη της τρέχουσας ραδιοτηλεοπτικής περιόδου,
7. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων που περιγράφονται στην ενότητα Ι. «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ», καθώς και στον Πίνακα 1.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Οδηγίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα. Το αρχείο που θα στείλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB. Εάν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αποστολή του αρχείου PDF, παρακαλούμε δοκιμάστε με κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης (Internet Explorer, Google Chrome, Opera)

Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό πρωτοκόλλου και ΜΟΝΟ τότε είναι ΕΓΚΥΡΗ η υποβολή της αίτησής σας.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις σύμφωνα με τα προσόντα του.

Μετά την υποβολή, οποιαδήποτε αλλαγή στα υποβληθέντα στοιχεία της αίτησης, είναι δυνατή μόνο με την αποστολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986, με συστημένη επιστολή προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ (Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342), μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης.

Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075992 από 09:00-17:00 ή μέσω email στο webmaster@ert.gr. Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075953 από 09:00-17:00.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑΣ (51) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΗΞΕ