Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μακιγιάζ στην ΕΡΤ 3.

11:55 πμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων να υποβάλει προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Μακιγιάζ μαζί με τα αναλώσιμα υλικά για τις ανάγκες των τηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ 3 για ένα έτος (1) προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (44.000,00) πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κατεβάστε την πρόσκληση