ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ-ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3:27 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μελέτης κατά τον Ν. 4412/2016, προεκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων.

Κατεβάστε τη Περίληψη της Διακήρυξης
Κατεβάστε τη Διακήρυξη
Κατεβάστε τα Στοιχεία Σύμβασης
Κατεβάστε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή pdf
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή doc
Κατεβάστε τον Φάκελο Δημοσιάς Σύμβασης

Για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς από το site της ΕΡΤ, πρέπει οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους, την ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email τους. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ανωτέρω διαγωνισμό για τυχόν ενημέρωσή των οικονομικών φορέων. Μετά το πέρας του διαγωνισμού και μετά την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου τα ανωτέρω στοιχεία θα διαγραφούν.