ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FILM SCANNER

2:38 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος film scanner για το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ Α.Ε.. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την διάσωση και διάθεση του αρχειακού υλικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσα από την ψηφιοποίηση του.

Ταξινόμηση  κατά  CPV: 38520000-6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€248.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 200.000,00 ΦΠΑ : 48.000,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για όλα τα είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  κατά μέγιστο σε 250 ημέρες από την υπογραφή της. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Το κριτήριο  κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξη
Κατεβάστε την Ψηφιακή Προκήρυξη