ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3»

10:51 πμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3», με προϋπολογισμό 230.631,32 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 185.993,00 ευρώ + 44.638,32 ευρώ Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε σχετικά έγγραφα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ