ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ (HEAD-END) ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

1:11 μμ | 1 εβδομάδα πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ (HEAD-END) ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (CPV 32552430-0) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη
τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.990€ πλέον ΦΠΑ.

Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ,
έτους 2018

Κατεβάστε την προκήρυξη

Κατεβάστε την απόφαση για ορισμό επιτροπής

Κατεβάστε την απόφαση