ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

10:54 πμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΡΤ -Α.Ε με σκοπό την επίτευξη της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΚ2016/679, (CPV: 71241000-9).

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2018.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΤΕΥΔ-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)