ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ

11:18 πμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ.(ποσότητα 1) με σκοπό τη διαχείριση σημάτων υψηλής ευκρίνειας (high definition) – (CPV) : 32321200-1.

Επιπρόσθετα, θα παρασχεθεί εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (471.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 380.000,00 €).

Κατεβάστε τη Προκήρυξη