Συνοπτικός διαγωνισμός σύμβασης μελέτης «Έλεγχος στατικής επάρκειας γυμναστηρίου»

4:47 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμβασης μελέτης κατά τον Ν.4412/2016, προεκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων, για την εκπόνηση της μελέτης » ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «, με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 17.578,30 ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» η οποία θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και ΟΙκονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη ΕΔΩ.
Κατεβάστε τη Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Μελέτης ΕΔΩ.