Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υπηρεσιών υποτιτλισμού.

4:04 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης διαλόγων και την προσθήκη αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων σε ξενόγλωσσα μισθωμένα ή κυριότητας της ΕΡΤ προγράμματα (CPV: 79530000-8 ) για περίοδο ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποτελέσει η μεσοσταθμικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.