Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 38 τεμ. τριφασικών μετασχηματιστών απομόνωσης

3:47 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τριάντα οκτώ (38) τεμαχίων τριφασικών μετασχηματιστών απομόνωσης (CPV:31170000-8) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υλικών.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε pdf.