Συνοπτικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση συστήματος HSM διαχείρισης Οπτικοακουστικού Αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3:49 μμ | 1 εβδομάδα πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αναβάθμιση συστήματος HSM διαχείρισης Οπτικοακουστικό Αρχείου (CPV 48790000-0) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή .

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.  Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ, έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ  – Γραφείο 9 – 1ος όροφος).

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί: α) στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr), β) στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ Α.Ε.(www.ert.gr).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον   Διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των όρων της προκήρυξης και των Παραρτημάτων της  ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις.

Κατεβάστε την προκήρυξη σε pdf και doc.