Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Δρομολογητών

12:17 μμ | 1 έτος πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Δρομολογητών για την ένταξη της στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναλύονται στην συνημμένη προκήρυξη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.400,00€ (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υλικών.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.