ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERTWorld ΣΤΙΣ ΗΠΑ

4:12 μμ | 7 ημέρες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προγράμματός της με τίτλο «ERTWorld» και των πέντε ραδιοφωνικών προγραμμάτων της (Φωνή της Ελλάδας, Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και ΕΡΑ Σπορ) με φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο όπως Πάροχο (πλατφόρμες Υπηρεσιών Διανομής Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ή παρεμφερείς), και/ή διανομείς/συναθροιστές περιεχομένου που θα αναλάβει την διανομή, εκπομπή και εκμετάλλευση των ανωτέρω προγραμμάτων μέσω δορυφορικών, καλωδιακών και IPTV συνδρομητικών δικτύων (συνδρομητικές πλατφόρμες) στη γεωγραφική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για 3 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης, με μονομερές εκ μέρους της ΕΡΤ Α.Ε. δικαίωμα παράτασης για ίσο ή μικρότερο διάστημα κάθε φορά. Τα ως άνω προγράμματα (ένα τηλεοπτικό και πέντε ραδιοφωνικά) θα ενσωματώνονται στο δορυφορικό σήμα της ERTWorld.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης.
Κατεβάστε την προκήρυξη.
Κατεβάστε την προκήρυξη στα αγγλικά (ENG).