ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

11:54 πμ | 2 έτη πριν

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ” αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016.
Σύμφωνα με την υπ” αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων από 01/01/2017 και μέχρι την ανάδειξη οριστικών αναδόχων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατεβάστε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016