ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 118 ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

11:25 πμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ διακηρύττει επαναληπτικο ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια εκατόν δεκαοχτώ (118) εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (UPS) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών στους τεχνικούς της ΕΡΤ Α.Ε. Τα μηχανήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αδιάλειπτη παροχή σε ισχύ αλλά και την προστασία από τυχόν σφάλματα του δικτύου παροχής των υπό προμήθεια πομπών του δικτύου εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 99.200,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.000,00 ΦΠΑ : 19.200,00 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Κατεβάστε τη διακήρυξη.