Προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου on air με παρελκόμενα για τον 102 FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

10:47 πμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου on air με παρελκόμενα για τον 102 FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.