ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

10:00 πμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ εντός Αττικής (Λ. Μεσογείων 432, Λ. Μεσογείων 136 και Μουρούζη & Ρηγίλλης 2-4) και των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ-3 στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού 1, Αγγελάκη 2 & Αγγελάκη 14) για δύο (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κατεβάστε την διακήρυξη.