ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ STUDIO, ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

4:41 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ STUDIO, ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ (CPV 32000000-3) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ, έτους 2017

Κατεβάστε την προκήρυξη.