Προμήθεια VPN Routers και κεραίων απομακρυσμένης διασύνδεσης περιφερειακών σταθμών και κέντρων εκπομπής.

2:15 μμ | 3 μήνες πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  VPN ROUTERS ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (CPV 32413100-2,32510000-1) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης  την κατά ενότητα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού.