Προμήθεια 118 εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (ups) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου

2:27 μμ | 2 μήνες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατόν δεκαοχτώ (118) εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (UPS) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδων ευρώ(80.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη περίληψη τη διακήρυξης ΕΔΩ.
Κατεβάστε τη προκήρυξη (σε μορφή pdf) ΕΔΩ.
Κατεβάστε τη προκήρυξη (σε μορφή docx) ΕΔΩ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφοράς 

Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)