Προμήθεια συστημάτων κινητής τηλεφωνίας της ΕΡΤ ΑΕ

1:50 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια φορητών και σταθερών κωδικοποιητών και δεκτών/εξυπηρετητών εικόνας (video) και ήχου (audio) για μετάδοση υλικού μέσω πολλαπλών ασύρματων δικτύων κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) και διαδικτύου. Ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για μετάδοση ζωντανού προγράμματος για ειδησεογραφική χρήση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 200.000 ΦΠΑ: 48.000).

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Κατεβάστε την διακήρυξη.