Προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή

1:40 μμ | 1 μήνα πριν

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος film scanner για το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ Α.Ε..

Το κριτήριο  κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας του συνόλου των υλικών και λογισμικών.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Ταξινόμηση  κατά  CPV: 38520000-6.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Κατεβάστε την προκήρυξη.

Ανακοίνωση διευκρίνισης