Προμήθεια πομπών FΜ Ρ/Φ ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων

4:47 μμ | 1 μήνα πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο,επαναληπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 201.600€ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε την διακήρυξη.