Προμήθεια ημιαγωγών

5:30 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ημιαγωγών τύπου BLW32 κατασκευής ΑSI BRAND, ημιαγωγών τύπου BLW33 κατασκευής ASI BRAND, ημιαγωγών τύπου BLW34 κατασκευής ASI BRAND για την επισκευή των ενισχυτών 2W UHF και 5W UHF των αναμεταδοτών Hirschmann καθώς και ημιαγωγών τύπου BLF861A κατασκευής Philips NXP Semiconductors Ampleon ή ASI για την επισκευή των μονάδων ισχύος των πομπών UHF της ΕΡΤ ΑΕ, διαφορετικών ποσοτήτων (CPV 31712350-8)με κριτήριο κατακύρωσης την κατ’είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.500€ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε την προκήρυξη.