Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του συστήματος ελέγχου προσβασης και παρουσίας των απασχολούμενων στα κατά τόπους κτήρια του συνόλου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ

10:10 πμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρουσίας των απασχολούμενων στα κατά τόπους κτήρια του συνόλου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και επιλεγμένων Κέντρων Εκπομπής καθώς και η παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και πιστοποίησης ορθής διαλειτουργίας του εξοπλισμού αυτού με το υπάρχον σύστημα (CPV 42961100-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 40.250,00 € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υλικών.

Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.